SRI GODA ASHTOTHRASATHANAAMAAVALI

SRI GODA ASHTOTHRASATHANAAMAAVALI


Om Sri Godaayai Nama:
Om Sri Ranganaayakiyai Nama:
Om Sri Vishnuchithaathmajaayai Nama:
Om Sri Sathyaayai Nama:
Om Sri Gopi Vesha Dharaayai Nama:
Om Sri Devyai Nama:
Om Sri Bhoosutaayai Nama:
Om Sri Bhogadayinyai Nama:
Om Sri Tulasivana Sambhuthaayai Nama:
Om Sri Dhana Vipura Vaasinyai Nama:
Om Sri Bhattananaatha Priyakaryai Nama:
Om Sri Krushnaamrutha Bhoginyai Nama:
Om Sri Aamuktha Maalyathaayai Nama:
Om Sri Bhaalaayai Nama:
Om Sri Ranganaatha Priyakaryai Nama:
Om Sri Varaayai Nama:
Om Sri Vishwambharaayai Nama:
Om Sri Kalaalaabhayai Nama:
Om Sri Yathiraaja Sodharyai Nama:
Om Sri Krushnaanughradhaayai Nama:
Om Sri Subakaayai Nama:
Om Sri Dhurlabha Sri Sulakshanaayai Nama:
Om Sri Lakshmi Priyaskyai Nama:
Om Sri Shyaamaayai Nama:
Om Sri Dayaachithathrunchalaayai Nama:
Om Sri Poorvaphalguni Vibhavaayai Nama:
Om Sri Ramayaayai Nama:
Om Sri Dhanurmaasakrutha Vrathaayai Nama:
Om Sri Champakaa ashoka punnaaka maalati vilasathkachaayai Nama:
Om Sri Aakarathraya Sampannaayai Nama:
Om Sri Naaraayana Padaaschruthaayai Nama:
Om Sri Ashtaakshara Mantraraajapadasthitha Manorathaayai Nama:
Om Sri Mokshapraadhana Nipunaayai Nama:
Om Sri Manurathnaathi Devathaayai Nama:
Om Sri Braahmanyai Nama:
Om Sri Lokajananyai Nama:
Om Sri Leelamaanusha Roopinyai Nama:
Om Sri Brahmagnaana pradhaayai Nama:
Om Sri Maayaayai Nama:
Om Sri Sathchithaanandha vigrahaayai Nama:
Om Sri Mahaa Pathivruthaayai Nama:
Om Sri Vishnu Gunakeerthana Lolubhaayai Nama:
Om Sri Prapannaarthikaraayai Nama:
Om Sri Nithyaayai Nama:Next page

 

 

 

ADS